Allmänna villkor

Allmänna villkor

Vid avbeställning återbetalas ej bokningsavgift.
Om ett uppdrag avbeställs ska uppdragsgivaren alltid ersätta fotografens kostnader för egna avbeställningar som har samband med den inställda fotograferingen.
Uppdragsgivaren ska även ersätta fotografen för förberedelsetid och för avbokad tid som inte kan utnyttjas för annat uppdrag.

Bildurval

Fotografen gör urvalet av de bilder som kan godkännas och därmed levereras. Bilderna levereras i ett galleri via Pixieset.com

Reklamation

Uppdragsgivaren ska inom fem (5) arbetsdagar granska galleriet av levererade bilder. Önskas omfotografering ska detta meddelas omedelbart. Bilderna anses alltid godkända när produktionsprocessen för deras användning har satts igång.

Användningsrätt

Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande.
Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/ slutanvändaren när full betalning kommit fotografen tillhanda. En upplåtelse av rättigheter omfattar inte rättigheter som ingår i gällande eller kommande avtalslicenser eller motsvarande licenser som tecknas av fotografens förvaltnings- eller intresseorganisation.

Exklusiv användning

Exklusiv användningsrätt innebär att fotografen inte har rätt att upplåta bilden till annan bildanvändare under den tid som upplåtelsen gäller. Vid uppdragsfotografering är en upplåtelse icke-exklusiv om inte annat uttryckligen överenskommits.

Fotografens egen användning

Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i egen marknadsföring eller egna projekt såsom utställning eller bokproduktion om inte annat uttryckligen angivits för uppdraget.

Bildåtergivning

Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan konstart får inte göras utan fotografens medgivande. Detta innebär även att olika typer av redigeringar eller filter ej får läggas på bilderna i samband med publicering i sociala medier.

Namnangivelse

Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges. Vid utebliven namnangivelse debiteras 100 % av grundarvodet.

Äganderätt till bilder, returnering

Levererade bilder, liksom idé- och skissbilder, är fotografens egendom som efter avtalad användning ska returneras i oskadat skick.

Ansvar för tillhandahållet föremål

Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för fotografering är tillfredsställande försäkrat. Fotografen ansvarar inte för skador på eller förlust av sådant föremål.

Pris och betalningsvillkor

På angivna priser inkluderas moms med 25 %
När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635). Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej liksom när fotografering beställs för annan slutkund.

Otillåten användning m.m.

Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller aktuellt arkivbildspris. På detta tillkommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp, dvs 100 % påslag.

Arkiv

Fotografen förbinder sig att bevara digitala bildfiler/originalbilder under en tid av två år från tidpunkten för leverans.
 

(Visited 322 times, 1 visits today)